Chiêu cuối của Urgot phiên bản mới bá như thế nào?